Společnost OKD, HBZS, a.s. nabízí producentům popelovin možnost kontinuálního odběru popelovin bez omezení kapacity se zajištěním komplexní služby tj. odběru, přepravy a využití v souladu s legislativou.

Využití popelovin zajišťujeme následujícím způsobem:

  • Kontinuální odběr popelovin z produkce teplárenských a elektrárenských zdrojů s využitím v dolech OKD, a.s.

Společnost OKD, HBZS, a.s. je provozovatelem 9 zařízení na využití odpadů katalogové číslo 10 01 01, 10 01 02 a 10 01 05 pro výrobu certifikovaného výrobku základkové směsi na dolech OKD, a.s. Základková směs je využívána v důlních prostorách v rámci technologického procesu dobývání (na stavbu hrází pro výbuchuvzdorné uzavření důlních děl, vyplňování volných prostor pro snížení účinku dolování na povrch, proplavování vyrubaných závalových prostor v rámci prevence nebo represe záparu uhlí). Pro výrobu základkové směsi je technologicky využíván pouze úletový popílek z granulačních nebo fluidních kotlů v suchém stavu s odběrem a přepravou v autocisternách nebo železničních vozech Raj.

  • Odběr popelovin z produkce teplárenských a elektrárenských zdrojů s využitím na povrchu pro sanaci a rekultivaci území.

Na povrchových lokalitách dotčených hornickou činností používáme popeloviny jako výplňový materiál jako certifikovaný stabilizát. Pro tyto účely jsme schopni bez omezení zpracovat úletové popílky z granulačních nebo fluidních kotlů s odběrem a přepravou od producentů a hrubé frakce popelovin – strusku, škváru a ložový popel.

  • Odběr popelovin pro výrobu zpevněných zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních důlních děl

Pro likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním zpevněným zásypovým materiálem používáme pro výrobu těchto certifikovaných výrobků granulační nebo fluidní popílky ve směsi s cementem. Ověřené receptury zajišťují dosažení pevnosti v tlaku 2 nebo 5 MPa po 28 dnech.

Kontaktujte nás

Ing. Roman Stacha

stacha@hbzs-ov.cz