Hlavní činnost

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k:

 • záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí
 • zdolávání havárií
 • odstraňování následků havárií.

Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba:

 • vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou
 • spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců
 • plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních právních předpisů.

Hlavní úkoly HBZS

 • zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky
 • zajišťuje poskytnutí první pomoci v podzemí, na plynujících dolech II. třídy nebezpečí odbornou první pomoc
 • provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
 • opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku
 • zabezpečuje zvláštní zkoušky sebezáchranných přístrojů, dýchacích a oživovacích přístrojů a záchranářské techniky potřebné k ověření jejich technických parametrů a provozní spolehlivosti v předpokládaných podmínkách, k objasnění okolností nehod spojených s jejich použitím
 • metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
 • kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci a havarijní plány
 • školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního ovzduší a analytiky plynových laboratoří
 • sleduje a využívá poznatky výzkumu a vývoje v oboru báňského záchranářství
 • dodává nebo zabezpečuje referenční (cejchovní) plyny a kontroluje plynové laboratoře.

Další prováděné činnosti:

 • opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • provoz, servis a údržba důlních svítidel
 • opravy a kontroly používané dýchací a oživovací techniky
 • pronájem dýchací techniky a důlních osobních svítidel
 • práce v nedýchatelném prostředí
 • tryskávání kovových výrobků
 • trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí hydraulického zařízení
 • lezci – práce ve výškách a nad volnou hloubkou (čištění a revize sil…)
 • potápěči – opravy technologického zařízení bioplynových stanic, práce bez možnosti vynoření…
 • práce ve zdraví škodlivém a výbušném prostředí
 • kontroly podzemních objektů
 • pronájem zdvihací plošiny DENKA 30L
 • měření úniků tepla termovizní kamerou
 • servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
 • chromatografické rozbory ovzduší
 • fotodokumentace a videozáznamy
 • technicko-poradenská a konzultační činnost
 • výroba certifikovaných výrobků – zpevněných zásypových materiálů
 • zkušebnictví a testování.

Zachranáři jdou do akce